Trastorns de l’aprenentatge

Els trastorns de l’aprenentatge i en particular el trastorn dislèxic afecten de forma significativa a una part dels escolars i, en conseqüència, generen un retràs progressiu en el rendiment acadèmic dels mateixos.

La Dislèxia és una síndrome o conjunt de causes determinat, que es manifesta com una dificultat per la distinció i memorització de lletres o de grups de lletres, falta d’ordre i ritme en la col·locació, mala estructura de frases, etc.; que es fa patent tant en la lectura com en la escriptura.

Les característiques més freqüents, però no per això imprescindibles, que es solen donar en nens que presenten dislèxia són les següents:

 • Falta d’atenció. Degut a l’esforç intel·lectual que han de realitzar per superar les seves dificultats perceptives específiques, solen presentar un alt grau de fatigabilitat, així com desinterès sobre tot a nivell de la lectoescriptura.
 • Desinterés per l’estudi. La falta d’atenció, unida a un medi familiar i escolar poc estimulants, fan que es desinteressin per les tasques escolars. En conseqüència, el rendiment i les qualificacions escolars són baixos.
 • Inadaptació personal. El nen dislèxic, al no orientar-se bé en l’espai i el temps, es troba sense punts de referència o de recolzament, presentant en conseqüència inseguretat i falta d’estabilitat en les seves reaccions.

La dislèxia es manifesta d’una forma més concreta en l’àmbit escolar, en les matèries bàsiques de lectura i escriptura. Segons l’edat del nen, la dislèxia presenta unes característiques determinades que es poden agrupar en tres nivells d’evolució. De manera que encara que el nen dislèxic superi les dificultats d’un nivell, es troba amb les propies del següent. D’aquesta forma, la reeducació farà que aquestes apareguin cada cop més atenuades o que fins i tot arribin a desapareixer amb la rehabilitació. A continuació realitzem una anàlisi per rangs d’edat.

Nens d’edats compreses entre els 4 i els 6 anys

Aquesta etapa coincideix amb l’etapa preescolar. Els nens estan iniciant-se en l’escriptura i en la lectura, però com no s’ha produït l’adquisició total d’aquestes, els trastorns que presenten seran una predisposició a la dislèxia i que es faran presents en el pròxim nivell o en edats més avançades. Les alteracions es manifesten més aviat en l’àrea del llenguatge, dins d’aquestes podem destacar:

 • Supressió de fonemes i/o confusió de fonemes
 • Pobresa de vocabulari i d’expressió junt amb una comprensió verbal baixa
 • Inversions, que poden ser fonemes d’ins d’una síl·laba, o de síl·labes dins d’una paraula
 • Mala estructuració del coneixement de l’esquema corporal
 • Dificultat per disntingir colors, tamanys, formes…
 • Malaptesa motriu amb poca habilitat pels exercicis manuals i per realitzar l’escriptura

Nens d’edats compreses entre els 6 i els 9 anys

En aquest període la lectura i l’escriptura ja han d’estar adquirides pel nen amb un cert domini i agilitat. És en aquesta etapa on el nen dislèxic es troba amb més dificultats i més posa de manifest el seu trastorn. Les manifestacions més corrents en aquest període són:

 • Confusions i inversions de lletres que tenen una similitud en la seva forma i en el seu so
 • Inversions en el canvi d’ordre de les lletres
 • Omisió o supressió de lletres
 • Sustitució d’una paraula per una altra que comença amb la mateixa síl·laba o que té un so semblant
 • Falta de ritme en la lectura, salts de línia o repetició de la mateixa

Nens majors de 9 anys

En el llenguatge tenen dificultats per construir frases correctament, i conjugar els temps dels verbs.

 • La compresió i l’expressió són baixes per la seva capacitat mental
 • La lectura pot ser mecànica, degut a l’esforç del nen en centrar-se en desxifrar paraules, sense atendre al significat de les mateixes
 • En l’escriptura és freqüent l’engarrotament i cansament muscular. La cal·ligrafia és irregular i poc elaborada.

En el GABINET PSICOLÒGIC ROMEU som conscients de la importància d’un diagnòstic precoç i un tractament adequat per obtenir una milloria més significativa. Per això disposem de 3 professionals que treballen conjuntament de forma interdisciplinar la complexitat d’aquest trastorn, com son la psicopedagoga-logopeda, la neuropsicòloga i la psicòloga infantil. Cada una en la seva àrea d’especialització s’ocupen de la recepció del cas a tractar, l’exploració i el plantejament terapèutic a realitzar.

Primera visita

En la primera visita es realitzarà una avaluació a través de la passació de diversos tests per fer un diagnòstic diferencial, observar i plantejar si existeix o no dislèxia i quines són les dificultats que en el nen es presenten més afectades. Aquesta avaluació pot durar entre 2 i 6 sessions, d’una hora cada una, depenen de l’edat, el ritme i de les dificultats que presenta cada nen a l’hora de dur a terme cada exercici. Seguidament, marcarem quines capacitats hem de tractar durant el tractament i prioritzarem els aspectes a treballar.

Tractament

El diagnòstic i la prevenció han de començar ho abans possible, des del moment en què s’observen les primeres anomalies. D’aquesta manera s’eviten molts problemes d’inadaptació escolar i personal. Encara que la intervenció es faci aviat, no s’eliminen per complet les alteracions, si no que en la majoria dels casos s’ha d’anar sortint del pas amb les dificultats que es van presentant, pel que es aconsellable continuar amb un tractament de manteniment. El pla de recuperació en l’edat escolar està centrar en l’àrea del llenguatge i en la inmaduresa perceptiva i manual. Les activitats abarquen els següents aspectes:

 • Exercicis d’activitat mental: d’atenció i memòria, organitzar i ordenar elements, observar i distinguir uns objectes d’altres.
 • Exercicis perceptius i manuals: reconeixer i agrupar objectes segons el color, segons el tamany i la forma.
 • Exercicis per l’adquisició del coneixement del seu propi cos.
 • Exercicis d’equilibri estàtic: mantenir-se sobre un peu, manitenir-se de puntetes, etc.
 • Exercicis d’equilibri dinàmic: saltar sobre dos peus, saltar amb un peu, etc.
 • Exercicis espacials (baix a dalt, davant-darrera, etc).
 • Exercicis de llenguatge: nombrar i definir objectes, dibuixos, contar contes.
 • Exercicis per coneixer el propi cos: senyalar parts del cos, dir-les pel seu nom, etc.
 • Exercicis de lectura i preescriptura, són exercicis que ajuden a seguir el moviment i reconeixement de les lletres, en aquest nivell s’exercita l’aprenentatge de les vocals, consonants i dels números. Per aconseguir-ho, a més a més dels exercicis de caligrafia, s’utilitzen les activitats amb plastilina, pintura de dits, retall de figures, picat, etc.

No obstant això, les activitats possiblement variaran depenen de l’edat i de les dificultats que cada nen presenti. A més a més, s’intentaran portar a terme de la forma més amena possible perquè el nen parengui de forma lúcida i així no perdi l’interés per seguir treballant els seus obstacles i no s’estanqui en ells.

Si desiteu avaluar el vostre cas o el del vostre fill/filla, visiteu el nostre Servei de Neuropsicologia, Orientació escolarReeducació escolar o telefoneu al 93 7888939

Si teniu problemes de temps movilitat o bé si ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online