Psicologia Infantojuvenil

Serious discussionEls Trastorns Psicològics Infantojuvenils representen bona part de les demandes assistencials en una consulta psicològica, ja que és aquest un colectiu humà especialment delicat per estar en plena etapa del desenvolupament maduratiu, així com molt vulnerable a les pressions de l’entorn, ja sigui escolar, social o familiar.

Problemes d’ansietat excessiva, timidesa o falta d’habilitats socials en les primeres experiències dins dels grups socials; assetjament escolar; problemes de conducta amb elevada dificultat d’acceptació de l’autoritat i impulsivitat; problemes per dèficit d’atenció amb hiperactivitat; consums tòxics incipients; excessiva dedicació a l’entorn informàtic i virtual que frega o es converteix en un comportament addictiu; problemes d’ingesta alimentària amb alteració de l’autoimatge; problemes en el control dels esfínters; tics motors; problemes de la parla, la veu i el llenguatge; problemes d’aprenentatge i de rendiment escolar; desorientació vocacional; o bé problemes generals del desenvolupament com l’autisme, tots ells requereixen d’una completa avaluació, un diagnòstic correcte i un tractament eficaç, sobint de forma interdisciplinar a nivell psicològic, neuropsicològic, mèdic, psicopedagògic i logopèdic.

En el GABINET PSICOLÒGIC ROMEU som plenament conscients d’aquesta realitat i per això des de fa anys tractem de millorar els problemes dels més petits i dels joves que ens demanen ajuda i consell profesional. Ja en la primera visita, intentem explicar al menor i al seu acompanyant el problema que ens porta y com enfocar la seva avaluació i possible tractament, així com els professionals més idonis per intervenir en el seu cas particular.

A continuació pot vostè fer-se una ràpida idea dels problemes i trastorns enunciats anteriorment:

 • El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, identifica a nens que presenten problemes atencionals, d’impulsivitat, d’autocontrol i de sobreactivació motora. Els nens amb TDAH mostren sovint poca atenció als detallls, es distreuen amb facilitat i habitualment són descuidats amb les tasques escolars. Sovint, també són nens molt moguts i als que els costa romandre concentrats realitzant una mateixa tasca.
 • Els Trastorns del Comportament preocupen molt als pares ja que tenen que veure amb conductes poc socials dels nens. Els nens que presenten un Trastorn del Comportament, habitualment s’enfaden amb les persones del seu entorn, desobeeixen als adults de referència (pares, professors, tutors, etc.) de forma permanent i habitualment mostren conductes antisocials com agressions a altres persones i nens, animals o joguines.
 • El Trastorn d’Ansietat per Separació és un trastorn d’ansietat que es caracteritza per una reacció d’ansietat excessiva i poc apropiada davant la separació del nen de la casa familiar o dels adults de referència, que habitualment són els pares. Els nens que presenten un trastorn d’ansietat per separació mostren un malestar excessiu davant la separació dels seus pares com poden ser forts plors, crits, o negació; por excessiva a que succeeixi alguna cosa que els separi dels seus pares; resistència per anar a dormir o a l’escola o a quedar-se sols a casa.
 • L’Assatjament escolar o Bulling, consisteix en un continu maltractament psicològic, verbal o físic que un nen rep per parts dels altres companys de l’escola en repetides ocasions i durant un llarg temps. Els nens que pateixen assatjament escolar són intimidats mitjançant xantatges, insults, burles, amenaces o altres formes d’abús. És important tractar l’assatjament escolar si sospitem que un nen el pot estar patint, amb l’objectiu d’evitar que el problema s’agreugi repercutint en problemes d’ansietat, por o autoestima baixa.
 • Els Tics són vocalitzacions o moviments d’alguna part concreta del cos, estereotipades, ràpids, repetitius i no rítmics. Tant els tics vocals com els motors poden ser “simples” (implicant només a uns quants músculs o consistint en sons simples) o “complexes” (implicant a molts grups de músculs o a paraules i frases). Els nens amb aquest tipus de problema podem nostrar tics només motors, només vocals o ambdos simultàniament.
 • Els Trastorns de l’Aprenentatge es caracteritzen per una sèrie de dificultats que afecten a la lectura, l’escriptura o el càlcul, el que pot suposar un obstacle pel progrés escolar normal del nen per la seva repercució en aprenentatges posteriors i en el rendiment acadèmic general. El trastorn de l’aprenentatge relacionat amb la lectura més comú actualment és la Dislèxia. Els nens amb dislèxia mostren problemes en el reconeixement o descodificació de les paraules. Aquests nens poden comprendre bé una expressió oral (paraules o frases), encara que no un text escrit amb el mateix contingut, ja que no poden llegir correctament les paraules. Respecte al trastorn d’aprenentatge relacionat amb l’escriptura més comú és la Digrafia, que la presenten els nens que tenen dificultat per escriure paraules, però que demostren una bona expressió oral. Per últim, un altre tractament significatiu actualment entre els nens és la Discalculia, que la presenten els nens amb bones capacitats intel·lectuals, però que tenen problemes per realitzar càlculs matemàtics.
 • Els nens amb Dificultats en les Capacitats Intelectuals solen mostrar retrassos en l’adquisició de les habilitats motores (per exemple en la subjecció del cap o la coordinació de moviments) i els coneixements típics per la seva edad de desenvolupament (per exemple en els continguts acadèmics). El fet que un nen presenti dificultats en les capacitats intel·lectuals o retràs mental suposa, normalment, que té una capacitat intel·lectual significativament inferior a la resta de nens de la seva edat, que el limita en les seves activitats adaptatives del dia a dia com, per exemple, comunicar-se amb altres persones, cuidar-se de sí mateix, menjar o estar a l’escola.
 • Els Trastorns de la Comunicació són trastorns relacionats amb el llenguatge i generalment es diagnostiquen en la infancia o en l’adolescència, encara que poden perdurar fins l’edat adulta. Els nens que presenten trastorns de la comunicació, tenen dificultats amb la producció normal del llenguatge (paraules o frases) i el seu rendiment en aquest aspecte és significament inferior que altres nens de la seva edat. A més a més, quan un nen té problemes d’aquest tipus, el seu rendiment acadèmic pot veure’s afectat, així com les interaccions social amb altres persones i el seu dia a dia. Els dos trastorns que acostumen a apareixer amb major freqüència són el Trastorn fonològic i el Tartamudeig. Normalment, detectarem que un nen presenta un trastorn fonològic quan produeixi errors al parlar, per exemple, ús d’una lletra en lloc d’una altra o omisió d’alguna lletra al parlar. Por altra banda, el tartamudeig consisteix en la repetició constant d’una lletra o síl·laba en una paraula i això produeix interrupcions en el llenguatge.
 • Quan parlem de Trastorns de la Conducta Alimentaria, ens referim, entre altres coses, a l’existència d’un inadequat hàbit alimentari i a una preocupació excessiva pel pes corporal. A més a més, es perssones que presenten trastorns de la conducta alimentària habitualment presenten altres aspectes importants com ansietat, realitzen una valoració negativa de sí mateixos i poden presentar desequilibris emocionals o distorsions perceptives importants.- Els dos trastorns que solen ser més coneguts son la Anorexia nerviosa i la Bulimia nerviosa, però no menys importants són el Trastorn per atracó i la Obessitat, ambdos cada vegada més presents entre la població infantil. Els nens que pateixen un trastorn per atracó normalment mengen alguna cop per setmana d’una manera voraç i sense control, arribant en la majoria dels casos al augment important del pes i fins i tot a patir obessitat.
 • Els Problemes de control d’Esfinters apareixen amb bastanta freqüència en la clínica infantil ja que tenen que veure amb l’aprenentatge del control urinari i dels intestins. Tant el control urinari com l’intestinal es converteixen en un problema important quan per l’edat evolutiva del nen aquest ja hauria d’haver adquirit l’aprenentatge i el problema interfereix en la seva vida diària. Normalment, ens donem compte de que quelcom no va bé quan els altres nens de la seva edat ja han adquirit el control que els toca per edat. Normalment, el primer que aprenen els nens és el control intestinal nocturn, en segon lloc el control intestinal diurn i per últim, el control urinari diurn i nocturn.
 • Ludopatia i Ciberludopatia. Cada vegada més, els nens i adolescents estan immersos en l’ús de la tecnologia en tots els entorns de la seva vida (social, escolar, educacional, etc.), però és important que facin ús responsable de la tencologia, per tal que no es converteixi en un problema o dependència. Tant la ludopatia com la ciberludopatia es consideren una acció comportamental. Les persones que presenten problemes de ludopatia o ciberludopatia, fan un ús dle joc o de la tencologia excessius i poc adaptatius, afectant això a la seva vida persona, familiar o professional. A més a més, les persones que preseten aquest tipus de problemes, poden mostrar també distorsions emocionals i comunicatives que provoquen que apareixin problemes en les seves relacions familiars o socials.
 • El Trastorn de l’Espectre Autista és un conjunt de discapacitats que poden comportar problemes significatius de tipus social, comunicatiu o de conducta; per això els nens que presenten autisme poden mostrar problemes d’interacció social com, per exemple, que no reaccionen quan se’ls crida pel seu nom, que normlament eviten el contacte visual o que prefereixin estar sols sovint a casa i a l’escola. A més a més, en ocasions, aquestes conductes poden anar acompanyades de moviments corporals repetitius.
Si desitgeu avaluar el vostre cas o el del seu fill/filla, visiteu el nostre Servei de Psicoteràpia infantil, Orientació vocacional i Reeducació escolar o realitzeu un test online i telefoneu al 93 7888939

Si teniu problemes de temps, movilitat o si ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online