Psicologia forense

Psicologia Jurídico-forense

forensePsicologia Jurídica: es tracta d’atendre en tots aquells aspectes relacionats amb la conflictivitat que apareix en la interacció personal, i que per les seves característiques podrien derivar en un procés judicial, amb l’objectiu d’intentar treballar-los des del diàleg i la mediació.

En aquest sentit, oferim assessorament psicològic a lletrats i juristes sobre aquells aspectes relacionats amb la defensa que exerciten sobre el seu client, quan hi intervenen aspectes psicopatològics retllevants, que puguin alterar la imputabilitat de l’actor del procés, o bé sobre la idoneïtat d’exposar una defensa en base a l’existència de trastorns de qualsevol índole que, estant presents, infueixin en la decisió a prendre.

Àrees d’intervenció més habituals:

  • Processos de separació i custodia derivats de la convivència familiar
  • Recolzament i informació destinada a protegir menors implicats en judicis.
  • Valoració del dany psicològic en situacions de maltractament, delicte sexual, mobbing i altres manifestacions d’agressivitat.
  • Informació sobre indicadors de psicopatologia de la personalitat, intel.ligència i processos de deteriorament mental.

Psicologia forense: dins de l’àmbit judicial i forense, oferim la possibilitat de realitzar informes pericials endiferents àrees legals, així com l’assistència a la vista oral per a la defensa dels mateixos.

Les diferents àrees o àmbits en que intervenim son els següents:

  • Informes pericials dins l’àmbit de família: Valoracions de conveniència de guarda i custòdia monoparental i/o compartida, règim de visites, plans de parentalitat (valoració de la millor opció pels menors en cas de separació),revisió de mesures, informes d’acollida i d’adopció.
  • Informes pericials dins l’àmbit civil: danys i seqüeles, incapacitació civiltotal o parcial.
  • Informes pericials dins l’àmbit laboral: assetjament laboral (mobbing), incapacitació laboral.
  • Informes pericials dins l’àmbit penal: violència cap als adults o menors, valoració de imputabilitat i avaluació de l’estat mental dels implicats i testimonis, valoració d’intel·ligència, violència juvenil, violència domèstica i degènere, processos de victimització.

També oferim assessorament professional a advocats: anàlisis de casos, orientaciódavant de documentació tècnica psicològica…

Procés:

PRIMERA FASE: ENTREVISTA INICIAL.

L’objectiu principal de l’entrevista inicial, és determinar si és procedent la realitzaciód’un informe psicològic pericial. Per a això, es realitzarà unaentrevista que s’iniciaràamb l’exposició del cas per part del client i/o el seu advocat. Posteriorment, el psicòlegforense iniciarà l’entrevista clínica, amb l’objectiu d’avaluar el grau de rellevància queels factors psicològics poden tenir en el cas exposat. En el cas que el psicòleg determinique es pot realitzar un peritatge psicològic amb garanties, se li comunicarà al clienten la mateixaentrevista i se li enviarà posteriorment un pressupost especificant lesentrevistes, actuacions i proves psicològiques a realitzar.

SEGONA FASE: ENTREVISTA CLÍNICA I ADMINISTRACIÓ DE PROVESPSICODIAGNÒSTIQUES.

Una vegada que el client accepta la nostra proposta, s’inicia el procésd’avaluaciómitjançant l’entrevista clínica i la realització de les provespsicològiques que s’hagindeterminat com a necessàries per al cas. En el cas de privació de llibertat o hospitalització,el nostre equip de psicologia forense es desplaçarà per realitzar la valoració enel lloc on es trobi l’afectat.

TERCERA FASE: REALITZACIÓ I LLIURAMENT DE L’INFORME PERICIAL.

Després de la realització de les proves psicològiques, es procedirà a l’anàlisi de lainformació recollida i a l’elaboració de l’informe pericial. L’informe pericial recull tota lainformació obtinguda durant la fase d’entrevista clínica i conté el dictamen psicològicpericial.

QUARTA FASE: RATIFICACIÓ DE L’INFORME PSICOLÒGIC PERICIALDAVANTELS JUTJATS.

En els casos en els quals sigui necessari, els especialistes que han elaborat l’informe,es personaran en el jutjat per a la ratificació d’aquest informe davant el jutge.