El poder de la por

“La por s’ha convertit en una emoció primària dominant en la societat actual. Tant el temor que neix de les circumstàncies col.lectives -desastres naturals, guerres o crisis econòmiques-, com el que sorgeix del nostre interior, especialment del cervell -fòbies ansietat, angoixa, pànic o incertesa”.

Parafrasejant el títol i un dels paràgrafs del conegut llibre del Dr. Jorge Tizón, eminent psiquíatre, psicoanalista i neuròleg de la Universitat de Barcelona, podem constatar que de fet, estem convivint quotidianament amb la por, i més si tenim en compte l’elevada influència que els mitjans de comunicació generen en el nostre pensament i conducta, augmentant i magnificant els nostres temors.

Tal i com explica el Dr. Tizón, cal que situem els temors en el seu context just, aprenent a identificar-los i a gestionar-los dins de la nostra vida quotidiana. Només així podran perdre força, especialment si també els treballem amb teràpies psicològiques basades en els esquemes cognitius, en la intel.ligència emocional i en la psicologia positiva.

Un dels mecanismes bàsics per a gestionar la por, és entendre que s’ha d’afrontar, però evitant exposicions innecessàries i, sobretot, sense deixar-se portar per les sensacions corporals. En aquest sentit, són molt recomanables els exercicis respiratoris antiangoixa.

Més enllà d’aquests mecanismes terapèutics d’autogestió, evidentment n’hi ha d’altres més estructurats i d’un major abast, que s’hauran d’aplicar quan ens trobem davant d’estats de pors més patològiques, és a dir, quan la por adquireix un nivell i una retllevància tals, que paralitzen i desadapten la persona, generant un quadre clínic que requerirà d’una intervenció professional adequada.

Però en qualsevol cas, si mantenim una actitud d’acceptació de la por com a emoció humana normal i adaptativa, i ens centrem en relativitar-la i en afrontar-la quan la notem, ja tindrem bona part de la feina feta.

Santiago Romeu Andrés
Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, col. núm. 5205 COPC
GABINET PSICOLÒGIC ROMEU